Stappenplan - Met Emma
20426
page,page-id-20426,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
Stappenplan

 

voorafgaand aan sloop/renovatie
Initiatief fase
 • Eerste overleg met bewonerscommissie;
 • Begindocument wordt opgesteld;
 • Input voor het woonwensenonderzoek wordt vastgesteld;
 • Bewoners worden geïnformeerd over start van het traject.
Onderzoeksfase
 • Woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd;
 • Kennis over de samenstelling en kenmerken van huishouden wordt verzameld en geanalyseerd;
 • Input voor verdere planontwikkeling wordt geleverd.
Haalbaarheidsonderzoek herhuisvesting
 • Via aanbodsysteem onderzoeken of binnen bepaalde tijd voldoende passende woningen vrijkomen;

Iedere stap is er één

Haalbaarheidspeiling
 • Haalbaarheidspeiling onder bewoners;
 • Inventarisatie woonwensen m.b.t. herhuisvesting t.b.v. het sociaal plan.
Bespreekfase
 • Corporatie en bewonerscommissie bespreken het resultaat van haalbaarheidspeiling;
 • Besluit over vervolgstap in traject.
Uitwerkingsfase
 • Afronden van het sloop/renovatieplan;
 • Regelmatig overleg tussen bewonerscommissie en corporatie;
 • Nieuwbouw/renovatieplan en sociaal projectplan zijn klaar;
 • Bewoners informeren over inhoud definitieve plan.

Biedt ruimte voor initiatieven van bewoners

Draagvlakmeting
 • Het integrale plan wordt voorgelegd aan de bewoners om draagvlak te toetsen;
 • Bij voldoende draagvlak kunnen plannen worden uitgevoerd.
Verkenningsfase
 • Overleg tussen corporatie en bewonerscommissie;
 • Interpretatie van de resultaten van het onderzoek;
 • Bespreking welk plan en welke alternatieven ontwikkeld gaan worden;
 • Keuzebepaling;
 • Terugkoppeling naar bewoners.
Ontwikkelingsfase
 • Ontwikkelen van de plannen (technisch, sociaal en communicatie);
 • Plannen bespreken met bewonerscommissie;
 • Informatie/inspraakavond.

Met een spreekuur blijf je toegankelijk

Stappenplan tijdens sloop/renovatie
huisbezoeken (onderdeel communicatieplan)
 • Na verkrijgen voldoende draagvlak individuele huisbezoeken afleggen;
 • Vergaren gegevens over bewoners, woonwensen en knelpunten;
 • Inzicht in noodzakelijke gegevens voor herhuisvesting en begeleiding.
Huuropzeggingen
 • Uiterlijk 6 maanden voor werkzaamheden huuropzeggingen versturen vaste huurders;
 • Uiterlijk 2 maanden voor start werkzaamheden tijdelijke huurovereenkomsten opzeggen;
 • Op tijd leeg krijgen woningen;
 • Planning werkzaamheden halen.
Instellen spreekuren (onderdeel communicatieplan)
 • Op voor bewoners centrale plek vaste spreekuren instellen;
 • Optimaliseren communicatie met bewoners;
 • Verbeteren individuele relatie met bewoners.

Informatie en communicatie zijn sleutels tot succes

Vergaderschema opstellen met afdeling verhuur en afdeling beheer
 • Afdeling verhuur en beheer op regelmatige basis uitnodigen voor overleg;
 • Afspraken maken over directe aanbiedingen, tijdelijke verhuur of leefbaarheid;
 • Wie maakt wisselwoningcontracten en verhuurd deze;
 • Optimale interne communicatie.
Opzetten Sociaal Netwerk
 • Contact leggen met betrokken hulpverlenende instanties, zoals GGZ, verslavingszorg, tolken, opbouwwerk, enz;
 • Afspraken maken over mogelijke samenwerking bij herhuisvesting en hulp bij begeleiding kwetsbare huishoudens.
Kortingsafspraken maken
 • Contact leggen met verhuisbedrijven/stoffeerders, enz.;
 • Kortingsafspraken maken waar bewoners vrijblijvend gebruik van kunnen maken;
 • Extra service naar bewoners.

Ondersteun kwetsbare huishoudens

Informatiebrochures maken
 • Informatiebrochure verhuizen via SV-urgentie ontwikkelen (alle benodigde informatie om correct te kunnen reageren op het aanbodsysteem);
 • Informatiebrochure verhuizen ontwikkelen (overzichtelijke tips voor de verhuizing);
 • Bewoners benodigde informatie geven om vervangende huisvesting te kunnen vinden en te kunnen verhuizen.
Start herhuisvesting
 • Met vergaarde gegevens voor alle bewoners SV-urgentie aanvragen / Informatiebrochure herhuisvesting via SV-urgentie verspreiden;
 • Bewoners gelegenheid geven zelf of met hulp via aanbodsysteem te zoeken naar vervangende huisvesting of directe aanbiedingen kunnen verantwoorden in aanbodsysteem;
 • Herhuisvesting komt op gang.
Begeleiden herhuisvesting
 • Directe aanbiedingen buiten aanbodsysteem doen / hulp bij reageren via aanbodsysteem / hulp bij verhuizing (event. via sociaal netwerk);
 • Herhuisvesting stimuleren / kwetsbare huishoudens ondersteunen;
 • Herhuisvesting loopt.

Zorg voor een duidelijke overdracht zonder open einde

Afspraken maken terugkeerders/doorschuivers nieuwbouw
 • Materiaalkeuzes voorleggen en vastleggen. Alle gemaakte afspraken in contract vastleggen;
 • Uitvoerende aannemer de benodigde info geven, afspraken vastleggen;
 • Zekerheid voor bewoner en corporatie.
Offertes aanvragen/ opdracht geven voor gereedmaken wisselwoningen
 • Bij renovatie met terugkeermogelijkheid: offertes opvragen bij stoffeerders/schilders enz. Voor gereedmaken wisselwoningen;
 • Op tijd opdracht kunnen geven voor inrichting wisselwoningen;
 • Op tijd wisselwoningen gereed.
Wisselwoningen reserveren/verdelen
 • Wisselwoningen reserveren en verdelen;
 • Voldoende wisselwoningen.

Biedt hulp bij terugverhuizen

Leefbaarheidsmaatregelen nemen tijdens herhuisvestingsperiode
 • Leeggekomen woningen tijdelijk verhuren/gebruikersovereenkomsten sluiten;
 • Afspraken maken met anti-kraakorganisaties of beheer lege panden;
 • Afspraken maken over afhalen grof vuil;
 • Tegengaan verpaupering / complex leefbaar houden.
Administratieve afhandeling SV-urgenten
 • Bij bewoners die naar wisselwoning zijn verhuisd einddatum SV-urgentie 5 jaar verschuiven;
 • Tegengaan oneigenlijk gebruik SV-urgenties;
 • Correcte koppeling aanbodsysteem mogelijk maken.
Opleveren gerenoveerde /nieuwe woningen
 • Samen met afdeling verhuur, projectleider techniek en bouwopzichter afspraken maken over wijze van oplevering aan terugkeerders;
 • Helder wie wat doet;
 • Correcte overdracht van gereedgekomen woningen aan terugkerende bewoners.