HET SOCIAAL PLAN, DE KERN VAN ALLE PLANNEN

De regeling die voor de vertrekkende huurders beschikbaar is, wordt vastgelegd in het sociaal plan. Hierin wordt allerlei praktische informatie opgenomen. De onderstaande onderwerpen zijn over het algemeen in een sociaal plan opgenomen.

Herhuisvesting

Renovatie of sloop kunnen ervoor zorgen dat bewoners (tijdelijk) hun huis moeten verlaten. Bewoners kunnen dan rekenen op persoonlijke begeleiding van de corporatie. Met het opnemen van bepalingen over een urgentieverklaring, kan geregeld worden dat bewoners voorrang krijgen bij de toewijzing van een andere sociale huurwoning. Meestal is deze voorrang beperkt tot een bepaald type huurwoningen en/of tot een bepaald gebied. Ook is in veel sociale plannen een terugkeergarantie opgenomen, die regelt dat bewoners terug kunnen keren in hun wijk. In dat geval worden afspraken gemaakt over wisselwoningen en dergelijke.


Participatie bewoners

De inbreng van bewoners in de herstructurering kan vastgelegd worden in het sociaal plan.

Verhuiskostenvergoedong

Door een wijzigingsbesluit op het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) zijn de woningcorporaties vanaf 1 juli 2005 bij wet verplicht de verhuiskosten te vergoeden van huurders die door renovatie (tijdelijk) moeten verhuizen naar een andere woning. Onder renovatie wordt ook sloop van de woning verstaan. Corporaties kiezen er in veel gevallen voor de verhuiskostenvergoeding in twee delen uit te betalen. Hierdoor kunnen onbetwiste vorderingen in mindering worden gebracht op het tweede deel van de verhuiskostenvergoeding. Ook kunnen bij terugkeer naar de gerenoveerde/nieuwe woning meerwerkkosten worden verrekend met het tweede deel van de verhuiskostenvergoeding.


Overige vergoedingen en voorzieningen

Het komt voor dat er ook andere vergoedingen worden aangeboden voor bijvoorbeeld zelf aangebrachte voorzieningen. En dat er huurgewenning wordt aangeboden, geen dubbele huur wordt berekend of wordt afgezien van administratiekosten bij het nieuwe contract. Ook rondom de verhuizing zijn allerlei voorzieningen, zoals extra containers voor grof vuil. Voor al deze zaken geldt dat ze juridisch niet verplicht zijn. Het zijn zaken die in het plan worden opgenomen met als doel het proces te vergemakkelijken, door het voor de huurders zo pijnloos mogelijk te maken.


Beheer en leefbaarheid

In het sociaal plan wordt aangegeven hoe de corporatie de woningen en de buurt gaandeweg het proces zal beheren en hoe de leefbaarheid daarbij op peil wordt gehouden. Het is hierbij mogelijk dat woonafspraken en leefregels in werking worden gesteld.

Steingoed is een specialist in het begeleiden van bewoners en woningcorporaties bij herstructurering

Wil je meer weten? Download hier de brochure Bewonersbegeleiding met Emma.

Op zoek naar een bewonersbegeleider
voor jouw project?

CONTACTGEGEVENS

VESTIGING
ROTTERDAM

Fascinatio Boulevard 200
3065 WB Rotterdam

VESTIGING
ALPHEN A/D RIJN

Europalaan 16
2408 BG Alphen a/d Rijn

VESTIGING
HAARLEM

A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

TELEFOONNUMMER

+31 (0)10 418 74 69
info@met-emma.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag:
9:00 – 17:00 uur

Juridisch

✓ Het fundament

✓ Renovatie in huurrecht

✓ Sloop bij beëindiging huurovereenkomst

✓ Verhuiskosten vergoeding

✓ De leegstandswet, tijdelijke verhuur en bruikleenovereenkomsten

✓ Bruikleenovereenkomst

Sociaal

✓ Sociaal plan

✓ Herhuisvesting

✓ Participatie bewoners

✓ Verhuiskostenvergoeding

✓ Overige vergoedingen en voorzieningen

✓ Beheer en leefbaarheid

Communicatie

✓ Opleveren van de te slopen/renoveren woning

✓ Communicatie is cruciaal

✓ Ombuigen van weerstand

✓ Groepsbijeenkomsten

Stappenplan

✓ Voorafgaand aan sloop/renovatie

✓ Tijdens sloop/renovatie

 

Chat openen
Hulp nodig met bewonersbegeleiding?
Hallo 👋, Mijn naam is Lisette Verboom van Met Emma bewonersbegeleiding.
Waar kan ik je me helpen?