Ein akademischer ghostwriter hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen und weiß, worauf es bei wissenschaftlichen Arbeiten ankommt.. Vielen hilfesuchenden Studenten/-innen konnten wir in ihrem Studium bisher helfen. ghostwriter und ghostwriting agenturen sind in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens allgegenwärtig. Haben Sie schon einen ghostwriter gesucht aber erfolglos?

Stappenplan met Emma

Een stappenplan maken zorgt in de basis voor een overzichtelijke werkwijze. Maar wat voor tools zet je in? En wanneer? How about we you strive an individual’s chances %%link%%. Steingoed ontwikkelde het Met Emma Stappenplan waarin je bewoners, begeleiders en uitvoerders meeneemt in de nog te nemen stappen.

Het Stappenplan

Voorafgaand aan sloop/renovatie:

Initiatief fase

• Eerste overleg met bewonerscommissie;
• Begindocument wordt opgesteld;
• Input voor het woonwensenonderzoek wordt vastgesteld;
• Bewoners worden geïnformeerd over start van het traject.

Onderzoeksfase

• Woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd;
• Kennis over de samenstelling en kenmerken van huishouden wordt verzameld en geanalyseerd;
• Input voor verdere planontwikkeling wordt geleverd.

Haalbaarheidsonderzoek herhuisvesting

Via aanbodsysteem onderzoeken of binnen bepaalde tijd voldoende passende woningen vrijkomen.

Haalbaarheidspeiling

• Haalbaarheidspeiling onder bewoners;
• Inventarisatie woonwensen m.b.t. herhuisvesting t.b.v. het sociaal plan.

Bespreekfase

• Corporatie en bewonerscommissie bespreken het resultaat van haalbaarheidspeiling;
• Besluit over vervolgstap in traject.

Uitwerkingsfase

• Afronden van het sloop/renovatieplan;
• Regelmatig overleg tussen bewonerscommissie en corporatie;
• Nieuwbouw/renovatieplan en sociaal projectplan zijn klaar;
• Bewoners informeren over inhoud definitieve plan.

Draagvlakmeting

• Het integrale plan wordt voorgelegd aan de bewoners om draagvlak te toetsen;
• Bij voldoende draagvlak kunnen plannen worden uitgevoerd.

Verkenningsfase

• Overleg tussen corporatie en bewonerscommissie;
• Interpretatie van de resultaten van het onderzoek;
• Bespreking welk plan en welke alternatieven ontwikkeld gaan worden;
• Keuzebepaling;
• Terugkoppeling naar bewoners.

Ontwikkelingsfase

• Ontwikkelen van de plannen (technisch, sociaal en communicatie);
• Plannen bespreken met bewonerscommissie;
• Informatie/inspraakavond.

Stappenplan tijdens sloop/renovatie huisbezoeken (onderdeel communicatieplan)

• Na verkrijgen voldoende draagvlak individuele huisbezoeken afleggen;
• Vergaren gegevens over bewoners, woonwensen en knelpunten;
• Inzicht in noodzakelijke gegevens voor herhuisvesting en begeleiding.

Huuropzeggingen

• Uiterlijk 6 maanden voor werkzaamheden huuropzeggingen versturen vaste huurders;
• Uiterlijk 2 maanden voor start werkzaamheden tijdelijke huurovereenkomsten opzeggen;
• Op tijd leeg krijgen woningen;
• Planning werkzaamheden halen.

Instellen spreekuren (onderdeel communicatieplan)

• Op voor bewoners centrale plek vaste spreekuren instellen;
• Optimaliseren communicatie met bewoners;
• Verbeteren individuele relatie met bewoners.

Vergaderschema opstellen met afdeling verhuur en afdeling beheer

• Afdeling verhuur en beheer op regelmatige basis uitnodigen voor overleg;
• Afspraken maken over directe aanbiedingen, tijdelijke verhuur of leefbaarheid;
• Wie maakt wisselwoningcontracten en verhuurd deze;
• Optimale interne communicatie.

Opzetten Sociaal Netwerk

• Contact leggen met betrokken hulpverlenende instanties, zoals GGZ, verslavingszorg, tolken, opbouwwerk, enz;
• Afspraken maken over mogelijke samenwerking bij herhuisvesting en hulp bij begeleiding kwetsbare huishoudens.

Kortingsafspraken maken

• Contact leggen met verhuisbedrijven/stoffeerders, enz.;
• Kortingsafspraken maken waar bewoners vrijblijvend gebruik van kunnen maken;
• Extra service naar bewoners.

Informatiebrochures maken

• Informatiebrochure verhuizen via SV-urgentie ontwikkelen (alle benodigde informatie om correct te kunnen reageren op het aanbodsysteem);
• Informatiebrochure verhuizen ontwikkelen (overzichtelijke tips voor de verhuizing);
• Bewoners benodigde informatie geven om vervangende huisvesting te kunnen vinden en te kunnen verhuizen.

Start herhuisvesting

• Met vergaarde gegevens voor alle bewoners SV-urgentie aanvragen / Informatiebrochure herhuisvesting via SV-urgentie verspreiden;
• Bewoners gelegenheid geven zelf of met hulp via aanbodsysteem te zoeken naar vervangende huisvesting of directe aanbiedingen kunnen verantwoorden in aanbodsysteem;
• Herhuisvesting komt op gang.

Begeleiden herhuisvesting

• Directe aanbiedingen buiten aanbodsysteem doen / hulp bij reageren via aanbodsysteem / hulp bij verhuizing (event. via sociaal netwerk);
• Herhuisvesting stimuleren / kwetsbare huishoudens ondersteunen;
• Herhuisvesting loopt.

Afspraken maken terugkeerders/doorschuivers nieuwbouw

• Materiaalkeuzes voorleggen en vastleggen. Alle gemaakte afspraken in contract vastleggen;
• Uitvoerende aannemer de benodigde info geven, afspraken vastleggen;
• Zekerheid voor bewoner en corporatie.

Offertes aanvragen/ opdracht geven voor gereedmaken wisselwoningen

• Bij renovatie met terugkeermogelijkheid: offertes opvragen bij stoffeerders/schilders enz. Voor gereedmaken wisselwoningen;
• Op tijd opdracht kunnen geven voor inrichting wisselwoningen;
• Op tijd wisselwoningen gereed.

Wisselwoningen reserveren/verdelen

• Wisselwoningen reserveren en verdelen;
• Voldoende wisselwoningen.

Leefbaarheidsmaatregelen nemen tijdens herhuisvestingsperiode

• Leeggekomen woningen tijdelijk verhuren/gebruikersovereenkomsten sluiten;
• Afspraken maken met anti-kraakorganisaties of beheer lege panden;
• Afspraken maken over afhalen grof vuil;
• Tegengaan verpaupering / complex leefbaar houden.

Administratieve afhandeling SV-urgenten

• Bij bewoners die naar wisselwoning zijn verhuisd einddatum SV-urgentie 5 jaar verschuiven;
• Tegengaan oneigenlijk gebruik SV-urgenties;
• Correcte koppeling aanbodsysteem mogelijk maken.

Opleveren gerenoveerde /nieuwe woningen

• Samen met afdeling verhuur, projectleider techniek en bouwopzichter afspraken maken over wijze van oplevering aan terugkeerders;
• Helder wie wat doet;
• Correcte overdracht van gereedgekomen woningen aan terugkerende bewoners.

Steingoed heeft een groot netwerk van kandidaten die specifieke ervaringen in huis hebben die relevant zijn voor opdrachtgevers.

Tijdelijke ondersteuning nodig?

CONTACTGEGEVENS

VESTIGING
ROTTERDAM

Fascinatio Boulevard 200
3065 WB Rotterdam

VESTIGING
ALPHEN A/D RIJN

Europalaan 16
2408 BG Alphen a/d Rijn

VESTIGING
HAARLEM

A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

TELEFOONNUMMER

+31 (0)10 418 74 69
info@met-emma.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag:
9:00 – 17:00 uur

Juridisch

✓ Het fundament

✓ Renovatie in huurrecht

✓ Sloop bij beëindiging huurovereenkomst

✓ Verhuiskosten vergoeding

✓ De leegstandswet, tijdelijke verhuur en bruikleenovereenkomsten

✓ Bruikleenovereenkomst

Sociaal

✓ Sociaal plan

✓ Herhuisvesting

✓ Participatie bewoners

✓ Verhuiskostenvergoeding

✓ Overige vergoedingen en voorzieningen

✓ Beheer en leefbaarheid

Communicatie

✓ Opleveren van de te slopen/renoveren woning

✓ Communicatie is cruciaal

✓ Ombuigen van weerstand

✓ Groepsbijeenkomsten

Stappenplan

✓ Voorafgaand aan sloop/renovatie

✓ Tijdens sloop/renovatie

 

Chat openen
Hulp nodig met bewonersbegeleiding?
Hallo 👋, Mijn naam is Lisette Verboom van Met Emma bewonersbegeleiding.
Waar kan ik je me helpen?